LISTEN TO THE AUDIO VERSION
ENGLISH VERSION FOR TRANSLATION

The female wolf is a symbol of wealth (is it?)

December 17, 2019

Murodova Khursandoy Pardayevna
Karmana district of Navoi region
30th General High School
biology teacher

The pursuit of wealth is an age-old “disease.” If someone goes abroad to work, it will be easier for them to get rich. There is a rumor among our people that whoever has the skin and genitals of a female wolf in his house, he will become rich on his own, and his work will be very fast in any field. , good luck. Those who believe in such statements are special “mullahs”. If you pay them so-and-so, that is, dollars, the female wolf brought by the helper hunters will “rest” well by praying for the skin and genitals of the wolf. The work is done in silence without telling anyone, and the new owner of the female wolf becomes rich. Doesn’t that sound funny to you? Now, if we analyze this situation in a logical way, when there was such an easy way, people would not have chosen to get rich by torturing themselves, sweating and working.

When studying the life of wolves, wolves are one of the only predators that cannot be tamed. Their lives are poorly understood by scientists. Their family will have one male wolf, one female and other hunting wolves and cubs. In wolves, the senses of hearing, smell, and sight are highly developed. Wolves ‘brains work 30% better than dogs’, and their memory is very strong. They hunt in groups. Sheep were also slaughtered for fun during the snow. It is known that a person who was walking alone at night was also attacked. Wolves are monogamous animals that live in pairs with one female for the rest of their lives. If the fact that a female wolf is hunted by a human is forever etched in their memory, humans are more likely to attack the sheep, or even themselves.

If all wildlife continues to be hunted for its prey or because it has become a symbol of wealth, the next generation will be left with only documentaries and books that contain information about them. Although wolves are not included in the Red Data Book of the Republic of Uzbekistan, to date, 39 subspecies of gray wolves have been identified on Earth, 13 of which have become extinct to date. As long as we continue to pursue the female wolf in search of wealth, we will certainly be able to include wolves in the Red Book as a declining, endangered species in the coming years. it’s not. Every animal has a place in nature’s food chain. When wolves are hungry, they feed on sick and dead animals and also perform sanitary functions. It is not in our human nature to expect riches from wild animals that live freely in nature. So let’s stop turning the female wolf into a symbol of wealth and set an example for our children by amassing wealth through honest work in our peaceful and serene country. Let’s protect Mother Nature and its components before they become extinct!
4374
Sections: Zoology

Dekabr 17, 2019

Murodova Xursandoy Pardayevna
Navoiy viloyati Karmana tumani
30-umumiy o’rta ta’lim maktabi
biologiya fani o’qituvchisi

Boylik ortidan quvish insoniyatga tekkan azaliy “kasallik” desak adashmaymiz. Kimdir bor-budini yig’ib chet elga ishlagani ketsa, yana kimdir boyishning osongina yo’llarini izlashga tushadi. Xalqimiz orasida shunday bir mish-mish bor ekan: kimning uyida urg’ochi bo’rining terisi va jinsiy a’zosi bo’lsa o’sha inson o’z-o’zidan boyib, qaysi sohaga qo’l urmasin ishlari judayam tez yurishib, omadi kelarmish. Bunday gaplarga ishontiruvchilar esa maxsus “mulla domla”lar ekan. Ularga falon pul, ya’ni dollar to’lasangiz, yordamchi ovchilari olib kelgan urg’ochi bo’rining terisiga va jinsiy a’zosiga duo o’qib yaxshilab “dam solib” qo’yarkan. Bu ish imi-jimida hech kimga aytmay bajarilar va urg’ochi bo’rining yangi egasi boyib ketar ekan. Bu sizga kulgili tuyulmayaptimi? Endi bu holatni mantiqan o’ylagan holda tahlil etadigan bo’lsak, shunday oson yo’l turganda odamlar o’zini qiynab, qora terga botib, mehnat qilib peshona terisi evaziga boyishni tanlagan bo’lishmasdi.

Bo’rilar hayoti o’rganilganda bo’rilar qo’lga o’rgatib bo’lmaydigan yagona yirtqich hayvonlar sirasiga kiradi. Ularning hayoti olimlar tomonidan kam o’rganilgan. Ularning oilasida bitta erkak to’daboshi, bitta urg’ochi va boshqa ov qiluvchi bo’rilar va bolalari bo’ladi. Bo’rilarda eshitish, hid bilish, ko’rish kabi sezgi organlari kuchli rivojlangan. Bo’rilarning miyasi itlarnikiga nisbatan 30% yaxshi ishlaydi, eslab qolish qobiliyati juda kuchli. Ular to’da bo’lib ov qiladi. Qorni to’q paytida ham ko’ngilxushlik uchun qo’ylarni bo’g’izlab ketishi ham kuzatilgan. Tunda yolg’iz yurgan odamga ham hujum qilishgani fanga ma’lum. Bo’rilar monogam hayvon hisoblanib, bitta urg’ochi bilan umrining oxiriga qadar juft bo’lib yashaydi. Agar urg’ochi bo’rini inson tomonidan ovlanayotgani ularning xotirasiga mangu muhrlanib qolsa, insonlarning qo’ylariga, hattoki o’zlariga ham hujum qilishlari ehtimoli yanada ortadi.

Hamma yirtqich hayvonlarni yirtqichligi uchun yoki boylik ramziga aylangani uchun ovlash shu ketishda davom ettiraverilsa, kelajak avlodga faqatgina ular haqidagi ma’lumotlar saqlangan hujjatli filmlar va kitoblar qoladi xolos. O’zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga bo’rilar kiritilmagan bo’lsa ham, lekin hozirgi kunga kelib Yer yuzida kulrang bo’rining 39 kenja turi aniqlanib, ularning 13 tasi bugungi kungacha qirilib ketgani ma’lum bo’ldi. Bizda ham urg’ochi bo’rining ketidan quvib boylik izlashda davom etish to’xtamas ekan, albatta yaqin yillar ichida Qizil kitobdagi kamayib borayotgan, yo’qolib ketayotgan tur sifatida bo’rilarni o’z qo’limiz bilan kiritib qo’yishimiz hech gap emas. Har qanday hayvonning ham tabiat oziq zanjirida o’z o’rni bor. Bo’rilar och paytida kasal, o’lgan hayvonlar bilan oziqlanib sanitarlik vazifasini ham bajaradi. Tabiatda erkin yashovchi yovvoyi hayvonlaridan boylik kutib yashash insoniy fazilatimizga mos emas. Shunday ekan keling, urg’ochi bo’rini boylik ramziga aylantirishni bas qilib, tinch va osoyishta yurtimizda halol mehnat evaziga boylik orttirib, farzandlarimizga o’rnak bo’laylik. Ona tabiatni va uning tarkibiy qismi ular qirilib bitmasidan avval himoya qilaylik!

via Urg’ochi bo’ri – boylik ramzi(mi?) | hujayra