LISTEN TO THE AUDIO VERSION
ENGLISH VERSION FOR TRANSLATION

Wolf family flourishes in the Veluwe Text: Leo Linnartz (ARK Nature Development), Mirte Kruit (Natuurmonumenten) and Glenn Lelieveld (Mammal Society) Image: Hans Hasper and Raya Strikwerda, Wolvenmeldpunt Zoogdiervereniging Last Sunday morning, a quarter to ten, the entire Veluwe wolf family of eight wolves passed one of the cameras of the Mammal Society. Images this sharp are rare and it is the first time that the whole group has been on film at the same time. This reveals that of the nine cubs from 2019 and 2020, seven are still alive. And that indicates ample availability of food: deer and pigs. The wolf family The individual wolves are very similar and difficult to distinguish. Mom is likely to lead the way, followed by Dad and this year’s four boys. Moments later, two more wolves come along: the adolescents who were born in the spring of 2019. This shows that there are still two young adult wolves in the pack. Wolf monitoring These images were taken as part of the successful monitoring of wolves in the Veluwe by enthusiastic volunteers from the Mammal Society. The images came as a great surprise to volunteers Hans Hasper and Raya Strikwerda who keep an eye on the wolves in the area. “The fact that volunteers encounter many wolf rolls is very nice, says Mirte Kruit, regional coordinator of the Wolf Reporting Point,” this clearly shows what they mainly eat: red deer, Roe deer, Fallow deer and young wild boars. ” The wolf pair gave birth to five cubs in 2019. One of them was driven over in 2019 and another has settled with a partner in the Southern Veluwe. The location of the fifth youngster from 2019 is not known. The possibilities include a deadly kick from a red deer to departure for Germany. This animal may reappear after this wolf has successfully found and marks its own territory. DNA from the marker turds in the new area then betrays the origin of this wolf. Many young wolves are only discovered again after they have successfully found their own territory and mark it by demarcating the area with poo. Swarming In 2020 four cubs were born in the Veluwe. The four cubs are all still alive and with the family. That will not take long. The mating season starts in mid-February: the mother of the family then becomes fertile again for a short time and that puts Dad in a supreme mood, but also a bit grumpy at male offspring who also find that smell interesting. It better be immediately clear who is boss here. Many male cubs from previous years therefore leave their herds around February. The birth of the youngest generation of cubs often heralds another exodus: those who do not want to help with the household are no longer welcome. Wolves leaving first start with short outings and then go for the big trek. That is a criss-cross wandering in search of your own territory and a partner. That journey can also lead back to the parental territory. They are always welcome to stay there and regain their strength, but eventually each son or daughter leaves for their own territory, sometimes more than a thousand kilometers away and sometimes right next to Mom and Dad’s. Wolf population In addition to these wolves, a territorial wolf lives on the Midden-Veluwe, a pair of wolves in the Southern Veluwe and a territorial male wolf to the south of Eindhoven, the only wolf in the Netherlands from the French-Italian population. The other wolves all come from Germany. Whether the Drenthe wolf is still there is currently unknown: monitoring should reveal this. In addition, two roaming wolves migrated through the Netherlands in 2020. So currently 11 wolves live on the Veluwe and one near Eindhoven.

Tekst: Leo Linnartz (ARK Natuurontwikkeling), Mirte Kruit (Natuurmonumenten) en Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging)
Beeld: Hans Hasper en Raya Strikwerda, Wolvenmeldpunt Zoogdiervereniging

Afgelopen zondagochtend kwart voor tien trok de hele Veluwse wolvenfamilie van acht wolven langs één van de camera’s van de Zoogdiervereniging. Beelden die zo scherp zijn, zijn zeldzaam en het is de eerste keer dat de hele groep tegelijk op film staat. Daarmee wordt bekend dat er van de negen welpen van 2019 en 2020 nog zeven in leven zijn. En dat duidt op ruim voldoende beschikbaarheid van voedsel: herten en zwijnen.

De wolvenfamilie

De individuele wolven lijken enorm op elkaar en zijn moeilijk te onderscheiden. Waarschijnlijk loopt ma voorop, gevolgd door de pa en de vier jongen van dit jaar. Even later komen nog twee wolven langs: de pubers die in het voorjaar van 2019 geboren zijn. Hieruit blijkt dat er nog steeds twee jongvolwassen wolven in de roedel aanwezig zijn.

Wolvenmonitoring

Deze beelden zijn opgenomen in kader van de succesvolle monitoring van wolven op de Veluwe door enthousiaste vrijwilligers van de Zoogdiervereniging. De beelden waren een geweldige verrassing voor vrijwilligers Hans Hasper en Raya Strikwerda die in het gebied de wolven in de gaten houden. ‘Dat vrijwilligers veel wolvendrollen tegenkomen is hartstikke mooi, aldus Mirte Kruit, regiocoördinator van het Wolvenmeldpunt, ’dit laat duidelijk zien wat ze vooral eten: edelhert, ree, damhert en jonge wilde zwijnen.’

Het wolvenpaar kreeg in 2019 vijf welpen. Eén daarvan is in 2019 doodgereden en een ander heeft zich met partner gevestigd op de Zuidelijke Veluwe. Van het vijfde jong uit 2019 is niet bekend waar deze is. Tot de mogelijkheden behoren een dodelijke trap van een edelhert tot vertrek naar Duitsland aan toe. Mogelijk duikt dit dier weer op nadat deze wolf succesvol een eigen territorium gevonden heeft en dit markeert. DNA uit de markeringsdrollen in het nieuwe gebied verraadt dan de herkomst van deze wolf. Veel jonge wolven worden pas weer ontdekt nadat ze succesvol een eigen territorium gevonden hebben en dit markeren door het gebied met poep af te bakenen.

Uitzwermen

In 2020 werden vier welpen geboren op de Veluwe. De vier welpen zijn nog allemaal in leven en bij de familie. Lang zal dat niet meer duren. Half februari begint de paartijd: de moeder van de familie wordt dan korte tijd weer vruchtbaar en dat brengt pa in opperste stemming, maar meteen ook wat knorrig naar mannelijke nakomelingen die dat geurtje ook wel interessant vinden. Het kan maar beter meteen duidelijk zijn wie hier de baas is. Veel mannelijke welpen van vorige jaren vertrekken dan ook rond februari uit hun geboorteroedel. De geboorte van de jongste lichting welpen kondigt vaak een volgende exodus aan: wie niet mee wil helpen in het huishouden is niet meer welkom.

Wolven die vertrekken, beginnen eerst met korte uitstapjes en gaan vervolgens voor de grote tocht. Dat is een kriskras zwerftocht op zoek naar een eigen territorium en een partner. Die tocht kan ook weer terugleiden tot in het ouderlijk territorium. Daar zijn ze altijd welkom om te verblijven en weer even op krachten komen, maar uiteindelijk vertrekt elke zoon of dochter naar een eigen territorium, soms meer dan duizend kilometer ver weg en soms pal naast dat van pa en ma.

Wolvenpopulatie

Naast deze wolven leeft er op de Midden-Veluwe nog een territoriale wolvin, op de Zuidelijke Veluwe een wolvenpaar en ten zuiden van Eindhoven een territoriale mannelijke wolf, de enige wolf in Nederland uit de Frans-Italiaanse populatie. De overige wolven stammen allemaal uit Duitsland. Of de Drentse wolf er nog is, is momenteel onbekend: monitoring moet dit gaan uitwijzen. Verder trokken er in 2020 twee zwervende wolven door Nederland. Momenteel leven er dus 11 wolven op de Veluwe en één bij Eindhoven.

via Wolvenfamilie floreert op de Veluwe | Zoogdier Vereniging