LISTEN TO THE AUDIO VERSION
ENGLISH VERSION FOR TRANSLATION

The mutant Chernobyl wolves headed for Europe. Will they bite out the Polish ones?

Scientists warn. Wolves in the exclusion zone around the Chernobyl Nuclear Power Plant may spread mutated genes across Europe.
Chernobyl wolves can carry their mutant genes

According to the researchers, there is a risk that wolf mutants in the exclusion zone around the Chernobyl Nuclear Power Plant could spread their genes across Europe. Currently, the population of these animals in this area is seven times higher than in the neighboring forests. Unfortunately, some Chernobyl wolves have certain defects resulting from the mutation of their genetic code due to radiation.
Chernobyl wolves can carry their modified genes

The Chernobyl Exclusion Zone is home to many animal species. Depopulated areas favor the flourishing of fauna and flora. For many years, scientists have been conducting research here to show the influence of radioactive contamination on the formation of mutations in animals. Researchers are also monitoring the impact of the Chernobyl disaster on animals and plants elsewhere in Europe.

American scientists from the University of Georgia and the University of Portsmouth confirmed the contacts of wolves from the Chernobyl Exclusion Zone with individuals from other regions not affected by the catastrophe. The research was published in the European Journal of Wildlife Research. The research covered an area of ​​4,200 square kilometers and was conducted in recent years.

Researchers describe numerous cases of genetically mutated gray wolves leaving the Chernobyl Exclusion Zone, which reproduced and passed their mutant genes far beyond Ukraine.

The researchers caught 14 males that were fitted with GPS locators. The analyzes showed that some of them stayed 369 km from the dead zone for 21 days. During this time, wolves were able to pass their mutant genes to healthy individuals. Thus, the scientists confirmed that the mutated genes of the Chernobyl wolves could spread to other parts of Europe.

Scientists are carrying out further research to find out what genetic defects can be inherited.

Wilki z Czarnobyla mogą przenosić swoje zmutowane geny

Naukowcy ostrzegają. Wilki ze strefy wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej mogą rozprzestrzeniać po całej Europie zmutowane geny.
Wilki z Czarnobyla mogą przenosić swoje zmutowane geny

Zdaniem naukowców istnieje ryzyko, że wilki mutanty ze strefy wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej mogą roznosić swoje geny po całej Europie. Obecnie populacja tych zwierząt na tym obszarze jest siedmiokrotnie wyższa niż w sąsiednich lasach. Niestety część czarnobylskich wilków ma pewne defekty wynikające z mutacji ich kodu genetycznego na skutek promieniowania.
Wilki z Czarnobyla mogą przenosić swoje zmodyfikowane geny

Czarnobylska Strefa Wykluczenia jest domem dla wielu gatunków zwierząt. Wyludnione tereny sprzyjają rozkwitowi fauny i flory. Naukowcy od wielu lat prowadzą w tym miejscu badania, mające na celu wykazanie wpływu skażenia radioaktywnego na powstanie mutacji u zwierząt. Badacze monitorują także wpływ katastrofy w Czarnobylu na zwierzęta i rośliny w innych rejonach Europy.

Amerykańscy naukowcy z University of Georgia i University of Portsmouth potwierdzili kontakty wilków z czarnobylskiej Strefy Wykluczenia z osobnikami z innych rejonów, niedotkniętych katastrofą. Badania opublikowano na łamach magazynu European Journal of Wildlife Research. Badania objęły powierzchnię 4200 kilometrów kwadratowych i były prowadzone na przestrzeni ostatnich lat.

Badacze opisują liczne przypadki opuszczania Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia przez zmutowane genetycznie wilki szare, które rozmnażając się, przekazywały swoje zmutowane geny daleko poza Ukrainę.

Badacze złowili 14 samców, którym założono lokalizatory GPS. Analizy wykazały, że część z nich przez 21 dni przebywała w odległości 369 km od martwej strefy. W tym czasie wilki mogły przekazać swoje zmutowane geny zdrowym osobnikom. Tym samym naukowcy potwierdzili, że zmutowane geny wilków z Czarnobyla mogą roznosić się na inne obszary Europy.

Naukowcy prowadzą dalsze badania, mające na celu sprawdzenie jakie defekty genetyczne mogą zostać odziedziczone.

via Zmutowane wilki z Czarnobyla ruszyły na Europę. Czy wygryzą polskie? – Antyradio.pl

READ MORE WOLF AND WILDLIFE NEWS FROM POLAND

READ MORE WOLF AND WILDLIFE NEWS FROM UKRAINE