LISTEN TO THE AUDIO VERSION
ENGLISH VERSION FOR TRANSLATION

Another three wolves have been shot in the Norwegian so-called wolf zone in Värmland’s neighboring county Hedmark, in addition to the 16 that were killed during the license hunt. The reason is that the flocks turned out to be larger than first thought.

The winter wolf hunt is the first so far in and on the border with the Norwegian so-called wolf zone, which stretches along the border with Värmland. The zone is the only area in Norway where wolf families with puppies are allowed to live.

A total of 16 animals were shot in two wolf packs, but when they were shot, it turned out that there were more wolves left in the packs. The Norwegian government then decided to expand the hunt in Hedmark with three more animals, which have now been killed. Two of them were shot down by helicopter earlier this week.

  • We were given the task of killing the remaining wolves, and the easiest way to do this is by helicopter, says Jan Viberg, head of predatory game in the Swedish Environmental Protection Agency.
  • During the license hunt, you hunt for the ground, but when we are given the task of removing animals, we follow our instructions and then it is more efficient with a helicopter.
    Extensive hunting

In addition to hunting in the wolf zone, Norwegian authorities have decided on a quota of a total of 26 wolves that may be shot if they migrate out of the zone or cross the national border from Sweden.

So-called migratory wolves are shot every year in Norway to prevent herds from being established outside the wolf zone. The wolf is not considered compatible with Norwegian agriculture, which is largely based on sheep farming where the animals roam freely on summer work.
Sharp criticism

The hunt has been heavily criticized by several environmental organizations. According to the World Wide Fund for Nature in Norway, it is a threat to the entire Norwegian wolf population.

  • It is a very extensive hunt. About 60 percent of the Norwegian wolf population will be shot. It would be catastrophic, Ingrid Lomelde, environmental policy leader at WWF Norway has previously told SVT.

A total of 26 of the 45 animals that may be shot in Norway this winter have now been shot.

The Norwegian wolf population is significantly smaller than the Swedish. According to the latest inventory, there were about 65 wolves in Norwegian territories and 25 in territories shared with Sweden.

According to the latest figures, there are 355 wolves in Sweden. The winter wolf hunt in Sweden included 22 animals.

By SVT Nyheter

Vinterns vargjakt är den första hittills i och på gränsen till den norska så kallade vargzonen, som sträcker sig längs gränsen mot Värmland. Zonen är det enda område i Norge där vargfamiljer med valpar tillåts leva.

Totalt 16 djur fick skjutas i två vargflockar, men när de fällts visade det sig finnas fler vargar kvar i flockarna. Den norska regeringen beslutade då att utöka jakten i Hedmark med ytterligare tre djur, som nu fällts. Två av dem sköts i början av veckan från helikopter.

– Vi fick uppdraget att fälla de återstående vargarna, och det gör man enklast från helikopter, säger Jan Viberg, rovviltansvarig i Statens naturoppsyn.

– Under licensjakten jagar man får marken, men när vi får uppdraget att ta bort djur följer vi våra instruktioner och då är det effektivast med helikopter.

Omfattande jakt

Förutom jakten i vargzonen har norska myndigheter beslutat om en kvot på totalt 26 vargar som får skjutas om de vandrar ut ur zonen eller kommer över riksgränsen från Sverige.

Så kallade vandringsvargar skjuts varje år i Norge för att förhindra att flockar etableras utanför vargzonen. Vargen anses inte förenlig med det norska jordbruket, som till stor del bygger på fårskötsel där djuren strövar fritt på sommarbete.

Skarp kritik

Jakten har kritiserats hårt av flera miljöorganisationer. Enligt Världsnaturfonden i Norge är den ett hot mot hela den norska vargstammen.

– Det är en väldigt omfattande jakt. Omkring 60 procent av den norska vargstammen ska skjutas. Det skulle vara katastrofalt, har Ingrid Lomelde, miljöpolitisk ledare på WWF Norge tidigare sagt till SVT.

Totalt har 26 av de 45 djur som får skjutas i Norge i vinter nu fällts.

Den norska vargstammen är betydligt mindre än den svenska. Enligt den senaste inventeringen fanns cirka 65 vargar i norska revir och 25 i revir som delas med Sverige.

I Sverige finns enligt de senaste siffrorna 355 vargar. Vinterns vargjakt i Sverige omfattade 22 djur.

Source: Fler vargar skjutna i Hedmark | SVT Nyheter

READ MORE WOLF AND WILDLIFE NEWS FROM NORWAY